Učíme vždy "naživo".
Lektor neustále udržuje detskú pozornosť prostredníctvom vzájomnej komunikácie a pútavým vizuálnym prostredím.
Neponúkame statické nahrávky kurzov, ktoré sú pre dieťa spravidla veľmi kvalitnou uspávankou.
S výučbou detí máme bohaté skúsenosti z domáceho prostredia, ako aj zo zahraničia.
Vieme deti zaujať a sme zameraní na výsledky.

Online skupinová výučba

Online výučba v porovnaní s prezenčnou formou výučby (v triede)

Ako kamenná škola Clilschool, ešte pred pandémiou, sme postupne oslovovali rodičov a žiakov k zapojeniu sa do online formy výučby. Po jej vyskúšaní rodičia a žiaci uznali, že táto forma im prináša množstvo výhod, ktorých výpočet uvádzame ďalej. Samozrejme, objavili sa aj rodičia, ktorí k tejto forme nemali dôveru a neboli ochotní ju vôbec vyskúšať. Pandémia však presvedčila aj väčšinu doposiaľ nerozhodnutých rodičov, ktorí konečne mohli naživo vidieť prácu svojho dieťaťa aj učiteľa v priamom prenose. Aj tí, ktorí mali spočiatku obavy, na konci kurzu konštatovali, že takýto spôsob vyučovania im vyhovuje a prináša viditeľné výsledky. Čo bolo však pre nás dôležité, bolo ocenenie nášho spôsobu vedenia kurzov, ktorý bol na úplne inej úrovni, s akou sa rodičia stretli  v rámci pandemického dištančného vzdelávania organizovaného základnými školami.

 

Počas online vyučovania sme prišli aj na to, že žiaci sa viac sústredia a menej vyrušujú ako na hodine v triede. Dokonca sme stihli so žiakmi prebrať podstatne viac učiva. Online hodiny sú vedené interaktívnou formou, podľa veku a úrovne vedomostí žiakov je výučba obohacovaná o vizuálny obsah prostredníctvom profesionálneho videoštúdia. Virtuálne navštevujeme rôzne miesta na svete, hráme divadielka a hry, spievame anglické piesne, hráme kvízy a podobne. U starších žiakov pracujeme najmä s vizuálnym textom, používame náročnejšie slovné spojenia a vety.


Najväčším prekvapením pre nás bolo prijatie online výučby u škôlkarov. Počas pandémie nás oslovila Materská škola Felix v Bratislave, s ktorou spolupracujeme viac ako 10 rokov, aby sme počas pandemického obdobia online vyučovali ich deti, ktoré boli doma. Zistili sme, že pomocou kratších online lekcií  (20 – 25 min.) sa aj najmenšie deti dokážu veľmi efektívne učiť. Táto skúsenosť nás presvedčila otvoriť kurzy aj pre škôlkarov, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom.“

Hlavné výhody online skupinovej výučby detí

Kontrola rodiča a žiaka nebola nikdy jednoduchšia 

 • výučba prináša výborné výsledky, pretože žiaci intenzívnejšie konverzujú v anglickom jazyku,

 • žiaci sa môžu pripájať na lekciu odvšadiaľ. Bežne sa stáva, že sa pripájajú na hodinu nielen,z rôznych kútov Slovenska, ale aj z idúceho auta, z Talianska, Rakúska, Chorvátska, ako aj z mobilných karavanov,

 • oproti bežnej výučbe je sústredenosť žiakov na online vyučovaní vyššia,

 • deti nestrácajú kontakt s rovesníkmi, pretože sa navzájom vidia a počujú,

 • skupinová online výučba prirodzene motivuje žiakov k vyššiemu výkonu,

 • zvýšená sústredenosť sa prejavuje tiež u žiakov s rôznymi poruchami pozornosti,

 • výučby sa môžu zúčastniť aj choré deti bez toho, aby ohrozili niekoho na zdraví,

 • konverzácia je úplne prirodzená a plynulá, ako pri bežnej výučbe v triede,

 • minimalizuje sa vyrušovanie na hodine, ako aj rušivý vplyv vonkajšieho prostredia,

 • počas hodiny môžete byť účastníkom v pozadí a vidieť ako sa Vaše dieťa zapája,

 • online výučba odbremeňuje rodičov od neustáleho časového stresu a „taxikárčenia“,

 • výučba prebieha kdekoľvek, kde je k dispozícii internet, možno použiť akékoľvek zariadenie:

  • notebook alebo PC (s kamerou a mikrofónom) Windows aj Mac,

  • tablet alebo väčší telefón s OS Android alebo iOS (iphone, ipad).
    

Ako vyučujeme

rozvíjame najmä tieto kompetencie: rozprávanie a počúvanie, u starších žiakov pridávame čítane a vedieme ich k samostatnosti pomocou domácej prípravy projektov

 • pracujeme v malých skupinách (4-6 detí),

 • učíme žiakov od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl,

 • zapájame všetkých žiakov počas vyučovania,

 • vytvárame pútavé témy,

 • podnikáme online výlety,

 • dôraz kladieme na konverzáciu,

 • novú slovnú zásobu a frázy učíme v kontexte,

 • učivo podporujeme audio-vizuálne,

 • výučbu prispôsobujeme schopnostiam žiakov.

Jazyková škola Clilschool

Clilschool.sk

Prevádzkujeme aj "kamennú" školu v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, kde vyučujeme anglický jazyk v odbornej učebni s interaktívnou tabuľou a využívame pri tom metódu CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). Ide o metódu výučby cudzieho jazyka pomocou iného predmetu. To znamená, že učiteľ si vyberie iný predmet, napríklad hudobnú výchovu a učí ho po anglicky. V našej jazykovej škole sa snažíme podporovať metódu CLIL nielen v jednom predmete, ale využívame tzv. cross curricular activities, čo znamená, že sa do výučby usilujeme začleniť aj slovnú zásobu iných predmetov, ako napríklad matematiky, prírodopisu, zemepisu, hudobnej výchovy, dejepisu a pod.

Viac informácií o tejto výučbe získate na stránke Clilschool.sk