top of page
Interaktívne kurzy pre školákov 2. stupňa ZŠ

Cieľom kurzov pre vyššie ročníky ZŠ je rozširovanie slovnej zásoby a vyjadrovanie svojich názorov a postojov k rozličným témam. Budeme preberať témy z rôznych predmetov, napríklad geografie, dejepisu aj umenia.Na hodinách budú rozprávať o svojom živote a voľnom čase. Taktiež budú prezentovať domáce úlohy či projekty v anglickom jazyku. Žiakov vedieme k minimalizovaniu prekladu do rodného jazyka. Žiaci tak dostanú angličtinu prirodzenejšie „do ucha“, zvyknú si na prízvuk, osvoja si rôzne frázy, stratia zábrany rozprávať v cudzom jazyku, precvičia si gramatiku v rôznych kontextoch a ich komunikácia v anglickom jazyku bude ku koncu školského roka plynulejšia a prirodzenejšia. Žiaci v tomto veku zaujímajú hlavne sociálne siete, internet, počítačové hry, cestovanie, filmy, hudba, blog. Počas hodín sa snažíme zistiť, čo žiakov zaujíma a prispôsobujeme hodiny ia témy ch potrebám.

Aktuálne kurzy pre LETNÝ semester 2024.

Nižšie uvedený výber tém je orientačný, môže byť upravený podľa úrovne znalostí jednotlivých žiakov. V nových skupinách vyrovnávame na začiatku vedomostné rozdiely, alebo sa žiaci preraďujú do vyšších alebo nižších levelov.

Level 5

ročný plán

deti 5. a 6. ročníkov ZŠ

Témy budú prispôsobené aktuálnym potrebám a záujmom žiakov. Zameriame sa na témy aktívneho života, prípravu na budúce povolanie. Cieľom je rozumieť vetám a často používaným výrazom zo života, rozprávať o svoj a rodinnom živote, vedieť komunikovať ohľadom známych vecí a v jednoduchých vetách vyjadriť svoje názory. Výučba s anglickým lektorom (native-speaker).

Level 7

ročný plán

deti najvyšších ročníkov ZŠ

Témy budú prispôsobené aktuálnym potrebám a záujmom žiakov. Zameriame sa na témy aktívneho života, prípravu na budúce povolanie. Cieľom je rozumieť vetám a často používaným výrazom zo života, rozprávať o svoj a rodinnom živote, vedieť komunikovať ohľadom známych vecí a v jednoduchých vetách vyjadriť svoje názory.

Príprava žiakov na strednú školu. Výučba s anglickým lektorom (native-speaker).

Vyučujeme aj cez víkendy.
V prípade záujmu o termíny v začatých kurzoch sú k dispozícii náhradné hodiny na dobehnutie učiva. 
bottom of page